admin 发表于 2020-5-9 10:21:42

C语言程序设计视频教程

<h2 style="color:rgb(153, 50, 204);font-size:18px">『视频截图』</h2>
<p>

</p>
<h2 style="color:rgb(153, 50, 204);font-size:18px">『课程介绍』</h2>
<p style="margin-left:18px;font-size:16px">
针对C语言程序设计考试的专业辅导,适合参见专接本专业课程C语言考试、全国计算机等级考试C语言等人员,也适合C语言0基础入门学习人员
课程介绍
课程目标:让学员通过学习掌握C语言基础知识以及拥有C语言的基本编程能力
适用人群:希望学习C语言程序设计、参加全国计算机等级考试、参加专接本考试等任何学习者
</p>
<h2 style="color:rgb(153, 50, 204);font-size:18px">『下载地址』</h2>
<p style="margin-left:10px;font-size:16px">
**** Hidden Message *****
</p>

<h2 style="color:rgb(153, 50, 204);font-size:18px">『链接失效反馈』</h2>
<p style="margin-left:10px;font-size:16px">如下载地址失效,请及时反馈,我们会尽快修复!反馈地址:<a href="https://www.52itjc.com/forum-60-1.html" target="_blank">https://www.52itjc.com/forum-60-1.html</a> 感谢您的支持</p>
<br>

David902 发表于 2020-5-9 10:21:44

很需要这个 不知道这个可以不可以

我爱萨其马虞co 发表于 2020-5-9 10:23:19

888888888888

尘埃416 发表于 2020-5-9 10:24:29

好好啊好好好

银鲜目江探 发表于 2020-5-9 10:25:32

好东西就是要起!!!!!!!!!!!!

馥琳 发表于 2020-5-9 10:26:40

看着很不错

123456809 发表于 2020-5-9 10:34:18

好东西就是要起!!!!!!!!!!!!

执着等待等wc 发表于 2020-5-9 10:38:54

每日回帖加金币

Jacqueline季 发表于 2020-5-9 10:42:30

每日回帖加金币

123456811 发表于 2020-5-9 10:48:48

每日回帖加金币
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: C语言程序设计视频教程